Inom InterPares pågår en livlig dialog kring de värderingar som förenar oss. Tillsammans ger de en bra bild av vad vi står för.

Långsiktigt

Vi fokuserar på frågor som är kritiska för den långsiktiga utvecklingen av din verksamhet. Vi uppmärksammar hot och möjligheter. Dessutom bidrar vi med underlag, stöd och sparring i besluts– och genomförandeprocesser. Däremot tar vi aldrig över det operativa ansvaret.

Smiley face Du får hjälp att ta välgrundade beslut och genomföra med kraft.

Kvalitetssäkrat

InterPares består av ett starkt konsultteam. Trots att du bara möter en eller några av oss utnyttjar du hela gruppens kunskaper och erfarenheter. Genom en levande intern process testar vi kontinuerligt problemformuleringar, lösningsansatser och resultat på varandra.

Smiley face Du får en konsultinsats som utsätts för en effektiv kvalitetssäkring.

Med rätt tempo 

Vår främsta uppgift är att medverka till att ditt förändrings– och utvecklingsarbete drivs med precision och tempo. Vi bidrar med systematik och erfarenhet och fokuserar inte bara på vad som ska förändras utan också på hur en bestående förändring ska uppnås.

Smiley face Du får ett snabbt och effektivt förändringsarbete.

Engagerande

På InterPares arbetar vi med små egna team även i stora, resurskrävande projekt. Istället engagerar vi personer som redan finns i din verksamhet. Resultatet blir inte bara kostnadseffektivt. Framför allt leder det till hög kvalitet i faktainsamling, analys, åtgärdsförslag och – framför allt – i genomförande.

Smiley face Du bidrar till att sprida nytänkande och förändringsvilja.

Helhetstänkande

Visst kan vi ibland även engageras i mera begränsade delar av en verksamhet eller i specifika frågeställningar – men vårt perspektiv utgår alltid från verksamhetens överordnade och långsiktiga mål. Då kan vi bryta hemmablindheten mitt i skeendet.

Smiley face Du kan ta beslut som är väl förankrade i omvärlden och i din egen organisations möjligheter.

Anpassat

Vi försöker inte trycka in alla uppdrag i samma modell. Vårt sätt att bidra till bestående resultat är istället att inse att varje situation är unik. Det kan vi göra eftersom vi har bred och djup erfarenhet av en mängd olika metoder och situationer.

Smiley face Du får en förändringsprocess som passar just din organisation.